Achter Zevenhuizen

Privacy Policy

Stichting Kernwaarden Texel (SKT) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 20 oktober 2022.

Contactgegevens

https://kernwaardentexel.nl
Stichting Kernwaarden Texel
Klif 21
1797 AK Den Hoorn
Tel. 0222-319 536

Dhr. Joop Groeskamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kernwaarden Texel. Hij is te bereiken via het E-mailadres secretaris@kernwaardentexel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kernwaarden Texel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u een donatie aan SKT heeft gedaan en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer u onze nieuwberichten/nieuwbrief ontvangt en/of wanneer u ons een donatie heeft gedaan:

  • Voor- en achternaam, of uw initialen in plaats van uw voornaam.
  • E-mailadres

Wanneer u onze nieuwberichten ontvangt bovendien:

  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer (afhankelijk van wat u ons doorgegeven heeft vast en/of mobiel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daartoe toestemming hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het E-mailadres secretaris@kernwaardentexel.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kernwaarden Texel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling in geval van een donatie
  • Verzenden van onze nieuwsberichten, nieuwbrief en/of reclamefolder
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kernwaarden Texel onderneemt actie op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kernwaarden Texel) tussen zit.

Stichting Kernwaarden Texel gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of -systemen: Uw contactgegevens worden opgeslagen in een MS-Excelsheet. Voor het verzenden van nieuwsberichten en/of nieuwbrief gebruiken wij een LaPosta account op basis van deze contactgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kernwaarden Texel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw contactgegevens tot aan uw opzegging. Hiertoe bieden wij gelegenheid onderaan elke Email die u van ons ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kernwaarden Texel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kernwaarden Texel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser zelf weer verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kernwaarden Texel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het Emailadres secretaris@kernwaardentexel.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. In een paspoort is het BSN onderdeel van de MRZ (‘Machine Readable Zone’); dit is de strook met letters, cijfers en symbolen onderaan de bladzijde met de pasfoto. Dit alles ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Kernwaarden Texel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kernwaarden Texel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het E-mailadres secretaris@kernwaardentexel.nl

Texel, 20 Oktober 2022