Slufter-met-zanddijk-en-bungalowpark

Toeristisch Toekomstplan

Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad het Toeristisch Toekomstplan Texel ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vastgesteld. In dit plan staan zes strategische prioriteiten (pijlers) en adviezen centraal die bijdragen aan een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

In het algemeen kan SKT zich goed vinden in de hoofdlijn van het door de raad aangenomen Toeristisch Toekomstplan. Dit plan komt op een heel reële manier tegemoet aan ons aller doelstelling [cit.]: Texel moet haar geliefde karakter met haar eigen identiteit en uniciteit blijven behouden en als “bestemming Texel” aantrekkelijk blijven voor bezoekers, inwoners en bedrijven. Als vakantiebestemming willen we ons onderscheiden van andere bestemmingen. Tegelijkertijd moet er een balans zijn tussen de Texelse economie en de ruimtelijke kernwaarden, zonder dat het unieke eilandgevoel wordt aangetast.

SKT vindt een belangrijk winstpunt dat het plan uitgaat van een zestal pijlers die het fundament vormen onder deze doelstelling. En ja, druktebeleving is één van de vele componenten daarbij, maar zeker niet de enige.

SKT ziet hierbij wel een uitdaging tussen pijler 6 “Wees duurzaam in woorden en daden” en het onder pijler 4 aangestipte “De gast wil minimaal dezelfde luxe als thuis”. Duidelijk aangegeven zal moeten worden hoe meer luxe toch kan leiden tot een kleinere ecologische footprint

In het plan wordt ook gerefereerd aan de Texelprincipes. SKT wil erop wijzen dat de raad al op 17 december 2014 formeel heeft besloten dat alleen de Kernwaarden dienen ter toetsing van plannen en dat de Texel Principes er alleen maar zijn ter inspiratie. Ook de kernwaarden kunnen ons inziens een prima inspiratiebron zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Wat SKT betreft kunnen de principes er dan ook uit; het door elkaar gebruiken van principes en kernwaarden zorgt steeds weer voor verwarring.

Voor de uitwerking van het plan wil SKT graag meedenken over de komende uitvoeringsregelingen. Dat hebben we de Raad en B&W laten weten met een brief en door in te spreken tijdens een raadscommissievergadering hierover.

Daarbij willen we graag nog meegeven hoe belangrijk transparantie is voor de telling van alle slaapplaatsen. We hebben al eerder bepleit om dat gewoon per adres op de website te zetten. Het zijn geen privacygevoelige gegevens en het voorkomt onnodige discussies. De aanstelling van een slaapplaats-coördinator of -bewaker lijkt ons zeer zinvol in combinatie met de voorgenomen registratieverplichting voor logies met ontbijt en herijking van verschillende definities en regelgeving.