Vuurtoren Texel

Toetsing Kernwaarden

Bij de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat is er behoefte gebleken aan betere manier om ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen toetsen op hun impact op de Texelse Kernwaarden. Dit onder andere voor de Contournota als bouwsteen voor de toekomstige Omgevingsvisie.

Bij een ruimere taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is het van belang om een duidelijk toetsingskader te hebben met duidelijk omschreven criteria waarmee aan de kernwaarden kan worden getoetst.

De Texelse Kernwaarden zijn beschreven in het Beeldkwaliteitsplan (BKP) dat onderdeel is van het huidige bestemmingsplan Buitengebied, daterend uit 2013. De beschrijving ervan op pag. 4 en 5 van het BKP vraagt in dat verband eveneens om een nadere beschouwing. Het doel daarvan is om de kernwaarden nauwkeuriger te omschrijven en overlap en onduidelijkheid – ook in bijbehorende sets van criteria- zoveel mogelijk te vermijden. Helderheid en duidelijkheid vereenvoudigt de communicatie en vergroot transparantie in de oordeelsvorming.
SKT heeft voor dit doel een notitie ‘Naar een betere toetsing aan de Texelse Kernwaarden’ geschreven en is hierover in overleg met de gemeente.