De Molen van het Noorden

Energie

Het besparen van energiegebruik heeft bij SKT de hoogste prioriteit, maar dat we daarnaast meer moeten inzetten op een transitie naar duurzame manieren van energieopwekking is ons ook duidelijk. Maar dan volgt de discussie, welke mix van duurzame energieopwekking past ons voor Texel het best en waar wordt dat gerealiseerd? De keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor het landschap en dienen daarom getoetst te worden aan de ruimtelijke kernwaarden.

Voor de energietransitie hoort Texel tot de energieregio Noord-Holland Noord. Het uitvoeringsplan (dec. 2021) van Regionale Energie Strategie (RES) voor deze regio geeft een voorzet hoe de energietransitie eruit gaat zien. Het Texelse college heeft daarop gereageerd en heeft een lijst van wensen en bedenkingen opgesteld.

Naar onze mening dienen de voor Texel te maken keuzes te passen binnen de keuzes voor het gehele Waddengebied. Hiervoor is de Agenda voor het Waddengebied 2050 (H 4.5) van belang. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2021-26 staat (onder 2.6) de ambitie om de energietransitie in het Waddengebied zo vorm te geven dat de impact op de natuurkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit neutraal of positief is. Tevens dient de ontwikkeling en toepassing van innovatieve energieoplossingen te worden gestimuleerd, gericht op energieneutraliteit en zelfvoorzienendheid van de Waddeneilanden en andere delen van het Waddengebied (incl. bijbehorende energie-infrastructuur).

SKT is kritisch op zowel de RES als de lijst van wensen en bedenkingen van de gemeente. We zijn van mening dat de Texelse kernwaarden hierbij ten onrechte niet als uitgangspunt zijn genomen. We mengen ons in het debat om straks niet voor een voldongen feit te staan. Zowel onze reactie op de RES (6 juni 2020) als onze reactie op de wensen en bedenkingen van de gemeente op de RES zijn hier terug te lezen.

Het initiatiefvoorstel van D66 en Groen Links t.a.v. de plaatsing van kleine windturbines op Texel hebben we becommentarieerd.( zie link reactie) SKT is nog steeds van mening dat de plaatsing van zowel grote en kleine windturbines op het eiland liefst vermeden moet worden. Plaatsing op land in clusters binnen de energieregio Noord-Holland Noord (waar Texel onderdeel van is), of in de Noordzee heeft onze voorkeur. Op deze foto staat een combinatie van windmolens en zonnepanelen langs het Noordhollands kanaal.

Installatie van extra zonnepanelen ziet SKT het liefst op daken van huizen en schuren. Dat was dan ook een van de redenen om bezwaar aan te tekenen tegen het plan voor een zonneweide op een perceel bij de Pelikaanweg via twee brieven aan de gemeenteraad (resp. 2 maart en 30 september 2020). Die zonneweide is er mede daardoor niet gekomen.

Momenteel volgen we de studies van de gemeente over de plaatsing van zonnepanelen op openbare parkeerplaatsen. SKT erkent de problemen van onvoldoende capaciteit op het Texelse elektriciteitsnet om de energietransitie snel genoeg te kunnen realiseren.