Zonsondergang bij Paal 15

Visie Strand & Duinen

In oktober 2021 is de Visie en Meerjarenprogramma Strand en Duinen Noordzeekust Texel verschenen. In dit document van Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en de Provincie is in overleg met de gemeente een langetermijnvisie voor het strand en duingebied van Texel opgesteld. Bij deze nota heeft SKT een aantal vragen of de beoogde doelen met de voorgestelde maatregelen wel bereikt worden en of dat het vele geld waard is.

Juist in het bos, de duinen en op het strand is de kernwaarde Natuur in het geding. Het is ons echter onduidelijk of de voorgenomen projecten zullen leiden tot winst of verlies voor die natuur. Daarom heeft SKT een brief aan de gemeenteraad geschreven en ook heeft onze voorzitter ingesproken in de raadscommissievergadering van 29 november (2022) over dit onderwerp.

In het kort komen onze vragen hierop neer:

  • Leiden de extra kerven wel tot de gewenste verbetering van de flora en fauna in de duinen? Op de Hors vindt momenteel al volop spontane duinvorming en verstuiving plaats. Waarom is dit onvoldoende en worden er meer noordelijk in het gebied zuidwest Texel ook op korte termijn ook twee extra kerven gemaakt? En dit nog wel als pilotproject van mogelijk in totaal 10 kerven?
  • Leidt het maken van deze kerven met zwaar (bulldozer-) materieel niet tot ongewenste extra depositie van stikstofoxiden in een gebied dat van nature zeer arm is aan voedingsstoffen? En dat terwijl er over een half metertje opoffering van natuuroppervlak voor een breder fietspad in het verleden erg krampachtig is gereageerd. Matcht dat wel met elkaar? Geven de ingrepen dan zoveel nieuwe kansen voor extra veiligheid en nieuwe (pioniers-)natuurontwikkeling dat dit het vele(!) geld waard is?
  • Waarom moeten de duinen natter worden? Zijn de maatregelen die in de negentiger jaren in het Mokslootproject werden uitgevoerd bij nadere beschouwing toch onvoldoende gebleken?
  • Waarom moet het bos natter worden?
  • Het ministerie van Defensie ontbreekt in de lijst van bij de notie betrokken organisaties, terwijl dat ministerie toch ook een belangrijke stem heeft op de Hors en in het aangrenzende duingebied.

Onze volledige argumentatie staat in onze brief en de inspreeknotitie.

Nadere ontwikkeling: SKT is in dit kader uitgenodigd door Staatsbosbeheer om mee te denken over (o.a.) dit onderwerp. Dit stellen wij zeer op prijs. Op 25 augustus(2023) organiseerde SBB een publieksexcursie in de Westerduinen waarbij nadere uitleg werd gegeven. Dit heeft veel bijgedragen tot een nader begrip voor de voorgestelde maatregelen, de fasering van de plannen en het begeleidende onderzoek door NIOZ en VU (o.l.v. prof. Jan-Berend Stuut). Lees het excursieverslag

Panorama Duingebied