Slaapplaatsentelling moet beter

SKT stelt in een uitgebreide notitie de gemeentelijke slaapplaatsentelling aan de kaak. Volgens de stichting is de huidige telmethode onvolledig, vaak onjuist en niet transparant. Daarom kan hiermee niet objectief worden vastgesteld of Texel al het afgesproken maximum van 45.000 èchte slaapplaatsen al heeft bereikt. De eigen SKT-telling toont een ruime overschrijding.

Volgens de gemeentelijke telling van 2022 zou er nog een ruimte van 1000 slaapplaatsen zijn, terwijl de nu gepresenteerde SKT telling al een overschrijding van minstens 1700 slaapplaatsen laat zien. “Minstens” omdat ook SKT niet alle bedden heeft kunnen tellen. Gezien de gestage stroom van bouwvergunningen voor steeds grotere zomerhuizen/bungalows kan het niet anders dan dat de overschrijding steeds groter wordt. En dat is dus niet volgens de afspraak.

Op Texel is veel discussie en onbegrip over de telling. Dat was voor de gemeenteraad in 2021 al reden om met een motie het College te vragen om te zorgen voor een feitelijke en openbaar toegankelijke registratie van het aantal toeristische slaapplaatsen. Helaas is er in 2022 in het geoportaal van de gemeentelijke website alleen een nogal verstopte webpagina verschenen die ook niet wordt bijgehouden en alleen het planologisch aantal genormeerde bedden per adres laat zien en niet het werkelijke aantal beschikbare plekken.

Als voorbeeld: 84 adressen die volgens de gemeentelijke telling goed zijn voor 600 normslaapplaatsen, worden volgens de openbare beschikbare informatie van de verhuurders in de markt gezet met maar liefst 970 plekken; een overschrijding van meer dan 50%! SKT is dan ook van opvatting dat de gemeentelijke manier van tellen niet meer voldoet. Die telling gaat uit van de in het bestemmingsplan toebedeelde aantal bedden en de bedden die per vergunning zijn geregeld, Op deze manier kan geen sturing worden gegeven aan een toeristisch beleid waarvan het maximum van 45.000 toeristische bedden een hoeksteen vormt. SKT wil daarom dat deze manier van tellen wordt vervangen door het tellen van èchte bedden. Alleen op die manier kan een goede balans worden bereikt tussen de recreatieve druk en de ruimtelijke kernwaarden die voor zo Texel essentieel zijn.

SKT heeft daarom de notitie “Texel, vol?” zowel aan de raad als aan wethouder Kieft aangeboden met de oproep spoedig serieus hernieuwde aandacht aan dit onderwerp te besteden. Onze voorzitter Kees Boon heeft ook van de gelegenheid gebruik te maken om in te spreken tijdens de raadscommissievergadering over dit onderwerp op 6 maart. (lees hier zijn tekst)

Nieuwsbericht n.a.v. deze notitie: