Windsurfen op de Noordzee

Actueel

SKT in het Nieuws

Hier staan onze nieuws- en persberichten, onze nieuwsbrieven en artikelen in de pers die naar aanleiding van onze activiteiten recent zijn verschenen.

Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie (ontwerp)

Van 30 januari tot en met 13 maart 2023 ligt het ‘Ontwerp paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel’ bij de gemeente ter inzage. Naar aanleiding hiervan heeft SKT op 1 maart een zienswijze ingediend waarin wij reageren op de afzonderlijke punten.

Meerjarenvisie Strand en Duinen

In oktober 2021 is de Visie en Meerjarenprogramma Strand en Duinen Noordzeekust Texel verschenen. In dit document van Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en de Provincie is in overleg met de gemeente een langetermijnvisie voor het strand en duingebied van Texel opgesteld. Bij deze nota heeft SKT een aantal vragen of de beoogde doelen met de voorgestelde maatregelen wel bereikt worden en of dat het vele geld waard is.

Toeristisch Toekomstplan Gemeente

Op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad het Toeristisch Toekomstplan Texel ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’ vastgesteld. In dit plan staan zes strategische prioriteiten (pijlers) en adviezen centraal die bijdragen aan een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.

Schapenboeten

Schapenboeten zijn dé cultuurhistorische iconen van Texel. Samen met tuinwallen vormen ze het Texelse landschap van het oude land. Dit unieke landschap moeten we koesteren; zowel voor Texelaars als voor toeristen. Behalve ‘echte’ schapenboeten rekenen we hiertoe ook een aantal beeldbepalende stolpschuren.

Folietunnels

Op verschillende plaatsen verschijnen er zogenaamde folietunnels of boogkassen in het Texelse landschap. Met name de plaats in het landschap alsmede het niet gedefinieerde begrip “tijdelijk “conflicteert volgens SKT

Energie

Het besparen van energie heeft bij SKT de hoogste prioriteit, maar dat we daarnaast meer moeten inzetten op duurzame manieren van energieopwekking is ons ook duidelijk. Maar dan volgt de discussie, welke mix van duurzame energieopwekking past ons voor Texel het best en waar wordt dat gerealiseerd? De keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor het landschap en dienen daarom getoetst te worden aan de ruimtelijke kernwaarden.

Plukweide Den Hoorn

De plukweide is het gebied achter Klif in de driehoek Rommelpot, Klif en het Lage Wegje. In de hoek is sinds jaren een plukweide van beperkte omvang.

Toetsing Kernwaarden

Bij de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat is er behoefte gebleken aan betere manier om ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen toetsen op hun impact op de Texelse Kernwaarden. Dit onder andere voor de Contournota als bouwsteen voor de toekomstige Omgevingsvisie.

VAB regeling

Door het vrijkomen van boerderijen als gevolg van bedrijfsbeëindiging verandert de bestemming naar ‘wonen’. Dit kan echter leiden tot een vervlakking van de karakteristieke verschillen tussen de Texelse landschapstypen. Daarmee wordt Texel als ‘staalkaart van Nederlandse landschapstypen’ steeds minder karakteristiek en authentiek. Voor zowel Texelaar als toerist verliest het eiland hiermee een belangrijk deel van zijn charme!