Foto Jan Boon op 230208

Schapenboeten

Schapenboeten zijn dé cultuurhistorische iconen van Texel. Samen met tuinwallen vormen ze het Texelse landschap van het oude land. Dit unieke landschap moeten we koesteren; zowel voor Texelaars als voor toeristen. Behalve ‘echte’ schapenboeten rekenen we hiertoe ook een aantal beeldbepalende stolpschuren.

Echter, al geruime tijd verdwijnen er schapenboeten door het achterwege blijven van onderhoud; ooit waren er zo’n 200 boeten waarvan er nu nog zo’n 80 over zijn. Voor de betrokken boeren hebben ze geen functie meer en zijn ze eerder een sta-in-de-weg in hun bedrijfsvoering. Vanwege het algemeen belang voor heel Texel roept SKT nu samen met de Historische Vereniging Texel, de Stichting Natuur en Mens Texel, LTO Texel, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieuw, Stichting Dorpsherstel Texel en de Boerderijenstichting Noord Holland de gemeente Texel op om een effectief schapenboetenbeleid te gaan voeren, waardoor de resterende schapenboeten en stolpschuren op lange termijn behouden kunnen blijven.

Op 24 november 2022 werd onze gemeenschappelijke notitie ‘Naar een vernieuwd beleid instandhouding schapenboeten op Texel‘ aangeboden aan verantwoordelijk wethouder van der Belt.

Foto’s: Aanbieding van de notitie in een passende omgeving op 24 november. Op de middelste foto v.l.n.r.: Wethouder Remco van der Belt, SKT voorzitter Kees Boon, Gerard Nieuwland en Elco Vermeulen (beiden Stichting Dorpsherstel), Anouschka Witte (gemeenteambtenaar voor cultureel erfgoed), Vincent Lap (De Lieuw), Ina Schrama (voorzitter Historische Vereniging) en André van der Vliet (SKT). Foto’s André van der Vliet.

Op 7 september 2023 sprak SKT voorzitter Cees Boon namens alle hierboven genoemde partijen in tijdens de raadscommissievergadering over het door het college van B&W voorgestelde nieuwe beleid. Dat is in onze ogen wel een stapje in de goede richting maar het is in onze ogen nog onvoldoende. Lees onze reactie.

Laatste nieuws: In de gemeenteraadsvergadering van 20 september werd het voorstel van het college van B&W om 42 schapenboeten met een bestaande gemeentelijke of rijksmonumentale status op te nemen in een nieuwe en ruimere collectieve onderhoudsregeling unaniem goedgekeurd. Bovendien werd een ingediende motie aangenomen om de onderhoudsstaat van 16 extra boeten met een potentiële monumentale status te gaan onderzoeken, zodat duidelijk wordt wat het gaat kosten om deze ook mee te nemen in de nieuwe regeling. Een succes voor onze gezamenlijke inspanningen; eendracht maakt sterk! De inventarisatie van alle 58 boeten zal worden uitgevoerd door de Stichting Dorpsherstel.