Foto Jan Boon op 230208

Schapenboeten

Schapenboeten zijn dé cultuurhistorische iconen van Texel. Samen met tuinwallen vormen ze het Texelse landschap van het oude land. Dit unieke landschap moeten we koesteren; zowel voor Texelaars als voor toeristen. Behalve ‘echte’ schapenboeten rekenen we hiertoe ook een aantal beeldbepalende stolpschuren.

Echter, al geruime tijd verdwijnen er schapenboeten door het achterwege blijven van onderhoud; ooit waren er zo’n 200 boeten waarvan er nu nog zo’n 80 over zijn. Voor de betrokken boeren hebben ze geen functie meer en zijn ze eerder een sta-in-de-weg in hun bedrijfsvoering. Vanwege het algemeen belang voor heel Texel heeftt SKT samen met de Historische Vereniging Texel, de Stichting Natuur en Mens Texel, LTO Texel, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieuw, Stichting Dorpsherstel Texel en de Boerderijenstichting Noord Holland de gemeente Texel opgeroepen om een effectief schapenboetenbeleid te gaan voeren, waardoor een zo groot mogelijk aantal schapenboeten op lange termijn in goede conditie behouden kunnen blijven.

Op 24 november 2022 werd onze gemeenschappelijke notitie ‘Naar een vernieuwd beleid instandhouding schapenboeten op Texel‘ aangeboden aan verantwoordelijk wethouder van der Belt.

Foto’s: Aanbieding van de notitie in een passende omgeving op 24 november. Op de middelste foto v.l.n.r.: Wethouder Remco van der Belt, SKT voorzitter Kees Boon, Gerard Nieuwland en Elco Vermeulen (beiden Stichting Dorpsherstel), Anouschka Witte (gemeenteambtenaar voor cultureel erfgoed), Vincent Lap (De Lieuw), Ina Schrama (voorzitter Historische Vereniging) en André van der Vliet (SKT). Foto’s André van der Vliet.

Op 7 september 2023 sprak SKT voorzitter Cees Boon namens alle hierboven genoemde partijen in tijdens de raadscommissievergadering over het door het college van B&W voorgestelde nieuwe beleid. Dat is in onze ogen wel een stapje in de goede richting maar het is in onze ogen nog onvoldoende. Lees onze reactie.

In de gemeenteraadsvergadering van 20 september 2023 werd het voorstel van het college van B&W om 42 schapenboeten met een bestaande boeten die als gemeentelijk of rijksmonument zijn aangewezen op te nemen in een nieuwe en ruimere collectieve onderhoudsregeling unaniem goedgekeurd.

De nieuwe regeling

De oude restauratiesubsidie van 60 % verdwijnt voor de schapenboeten en wordt vervangen voor de collectieve onderhoudsregeling – zoals ook opgenomen in het beleidsstuk. Door de collectieve onderhoudsregeling kan worden voorkomen dat er over een aantal jaar weer een grote restauratie nodig is, omdat de eigenaren vanaf nu worden begeleid in het bijhouden van het onderhoud door Stichting Dorpsherstel Texel (SDT). Ook wordt nog gekeken of de hoge kosten voor restauratie van een tweetal nu in slechte staat verkerende boeten nog meegenomen kan worden, met de vraag of de raad bereid is hier ook een bijdrage in te leveren (samen met wellicht andere fondsen) – zodat ook deze 2 boeten er ook weer goed voor komen te staan.

Stand vaan zaken januari 2024

Met de SDT is er nu een overeenkomst gesloten voor de collectieve onderhoudsregeling, waarin deze volgens de afspraken uit het beleidsstuk uitvoering zal geven aan de nieuwe collectieve onderhoudsregeling. Binnenkort zal er een uitnodiging volgen vanuit Stichting Dorpsherstel voor een informatieavond voor de eigenaren, waarin zij zich voor de regeling kunnen inschrijven.

De Agrarische natuur- en landschapsvereniging “De Lieuwzal vanaf 2024 alle 42 monumentale boeten gaan controleren. Deze overeenkomst is ook vlak voor de kerstvakantie door beide partijen ondertekend.

SDT is nu bezig om van de 16 extra boeten inventarisaties te maken. Daarna zal SDT met de eigenaren in gesprek gaan of zij open staan voor een monumentale status, waarna de gemeente naar de fondsen kan gaan om te inventariseren of zij ook een deel bij zouden willen dragen, zoals de raad het college ook gevraagd heeft in de motie.